KEDEM

« Discography

2003
Produced by Moe Rosenblum

 1. Al tirah
 2. Kedem
 3. Mekol Melomdai
 4. Nachon libi
 5. David the King
 6. Eliya Hanavi
 7. the flood
 8. Shir Chadash
 9. Ve’af Al Pi
 10. Nachamu Ami
 11. Yivarechecha
Tell us what you think